Muratlı Hakkında

12 Eylül 2007 Çarşamba


Muratlı Hakkında


MURATLI

DOĞAL YAPI
Tekirdağ’a 24 km uzaklıkta ,doğusunda Çorlu , güneyinde Tekirdağ ve kuzeyinde Kırklareli Lüleburgaz ilçesi bulunan Tekirdağ’ın şirin bir ilçesidir. Yüzölçümü 427 km2 ‘dir. İlçede yüksek dağlar ve vadiler yoktur. İlçe toprakları genellikle geniş tabanlı ve bereketli düz arazilerden (ovalardan) oluşur. Bazı kesimler engebeli olmakla birlikte, bunların yükseklikleri çok azdır. Kaynağı il sınırları içindeki en önemli akarsu olan Ergene nehri güney-batıya doğru akarak Muratlı yakınlarındaki İnanlı köyüne kadar Çorlu ve Vize sularıyla birleşir ve bu ismi alır. Hanoğlu, İnanlı, Kırkkepenekli ve Müsellim göletleri ve Ergene nehrinden, ilçe arazilerinin çok az bir bölümü sulanabilir durumdadır. Yer yer akarsulardan da sulama yapılmaktadır.
İlçenin sahip olduğu toprakların çok büyük bir kısmı tarıma elverişlidir, ilçenin orman yapısı yok gibidir. Kara iklimine sahip olan ilçe kış aylarında soğuk ve yağışlıdır. Yazlar da genellikle sıcak ve kuraktır. Yıllık yağış ortalaması 587,6 mmdir. Sıcaklık ortalaması 18.700 C dir.

TARİHİ
Muratlı, İstanbul — Edirne ve Tekirdağ—Edirne hattı üzerinde önemli bir merkez olup eski sefer yolları arasında bir geçit yeri üzerindedir. Osmanlı hükümdarı 1. Sultan Murat, sefer dönüşü bu bölgeden geçerken eski karayolu köprüsünün güneyinde ordugah kurmuş ve bu alanı çok beğenmiştir.
Muratlı’nın ismiyle alakalı şu rivayet anlatılır:
Yaveri hükümdarına: -Sultanım bu beldeyi çok beğendiniz. Buraya ne ad verelim? diye sorar.
Sultan:
- “Murat Eli olsun , diye terman buyurur.
Böylece tarihe ve coğrafyaya bu adla geçer. Zamanla Murateli daha kolaylıkla söylenen Muratlıya dönüşür. Tarihin önemli bir olayı da hemen Muratlı’ya yakın Büyük Karıştıran da geçmiştir. II. Bayezid oğlu Yavuz Sultan Selim ile bu topraklarda savaşmıştır. Yavuz Sultan Selim, Edirne’ye doğru giderken Muratlı ilçesine bağlı Yukarı Yeşilsırt köyünde Ulaz mevkiinde vefat etmiştir.
Cumhuriyet döneminde ise Atatürk tarafından göçmenlerin yerleştirilmesiyle yeniden kurulmuş bir ilçemizdir.
TARİHİ KÜLTÜREL ve ARKEOLOJİK DEĞERLER:
Muratlı merkezinin çok eski zamanlardan beri meskün bir yer olduğu İnanlı Tarım işletmesi ( Eski adıyla İnanlı inekhanesi ve Aygır Deposu ) yakınında bulunan ve Zindan Üstü (Şimdiki Sarı Bayır) adı verilen yerde şehir kalıntılarının temellerinden çıkan küp ve bakır parçalarından anlaşılmaktadır. Muratlı Bağlar mevkinin de eski yerleşim yeri olduğu bilinmektedir.
İstasyon Binası : 1870 yılında Avrupa — İstanbul demiryolunun yapımı sırasında inşa edilmiştir.
İnanlı Çeşmesi : İlçenin kuzeyinde bulunan İnanlı Çeşmesi görülmeye değer tarihi yapılardın birisidir. Kitabesinde çeşmenin 1914 tarihinde yapıldığı ve mesire yeri olarak kullanıldığı yazılıdır ,1934 yılında tamir edilerek bugünkü duruma getirilmiştir. Çeşmenin lezzetli ve soğuksuyu, uzun yıllar Tekirdağ iline getirilerek içme suyu olarak satılmıştır.
Atatürk’ün Ziyaret Ettiği Ev : Halen Muratlıda adına bir mahalle olan Kâzım Dirik Paşa 1935 yılında Romanya ve Bulgaristan’dan gelen göçmenlere ev yaptırma işi ile görevlendirilmiş ve bu vazifeyi yürütmüştür. Atatürk 03.06.1936 tarihinde bu göçmen evlerini denetlemek üzere Muratlı’ya gelmiş ve Bugün demiryolu boyunda Gazi Caddesi’nde bulunan bir evi ziyaret etmiştir.


İDARİ YAPI ve NÜFUS
19. yüzyılın sonlarında demiryolu geçinceye kadar (1870) 17 hanelik bir yer olan Muratlı, sonraları 30-40 haneye ulaşmıştır. Köy gelişerek 1910 yılında nahiye (bucak) merkezi olmuştur.
Cumhuriyet devrinde göçmenlerin ilçeye yerleştirilmeye başlaması ile Muratlı hızla büyümüştür. İlçe uzun zaman Çorlu kazasına bağlı bir nahiye olarak yönetilmiş, 01 .09.1957 tarihinde ilçe olmuştur.
Muratlı ilçesi idari yönden 6 mahalle (Fatih. stiklal, Kâzım Dirik, Kurtpınar, Muradiye, Turan) ve 16 köyden oluşmaktadır.
Muratlı ilçesinde sadece ilçe merkezinde belediye teşkilatı bulunmaktadır Muratlı Belediye teşkilatı 1942 yılında kurulmuştur.
Muratlı, 1959 yılında elektriğe kavuşmuş, 1971 yılında ise ulusal şebekeye bağlanmıştır.

MAHALLİ İDARELER

Muratlı ilçesinde sadece ilçe merkezinde belediye teşkilatı bulunmaktadır Muratlı Belediye teşkilatı 1942 yılında kurulmuştur.
Muratlı, 1959 yılında elektriğe kavuşmuş, 1971 yılında ise ulusal şebekeye bağlanmıştır.
1968 yılında ilçe düzenli suya kavuşmuş. 1972 yılında ise yeterli duruma getirilmiştir.
EĞİTiM - KÜLTÜR
İlçe merkezinde okur-yazar oranı % 91 ,201ir. (2000) İlçenin Cumhuriyet öncesi eğitiminde 1903 yılında ilçe merkezinde bir. Aşağısevindikli, Çevrimkaya. Kırkkepenekli ve Balabanlı köylerinde birer olmak üzere toplam 5 iptidai mektep olmasına karşılık 2002 yılı itibariyle ilçede okul öncesinde 10 okul. 150 öğrenci ve 1 kadrolu 9 ücretli öğretmen bulunmaktadır İlköğretimde 12 okul, 3420 öğrenci ve 140 öğretmen; Ortaöğretimde ise 1 Lise, 1 Kız Meslek Lisesi, 1 Anadolu Lisesi ve 1 Endüstri Meslek Lisesi olmak üzere 4 okulda, 670 öğrenci ve 40 öğretmen bulunmaktadır. Muratlı Halk Eğitim Merkezi; sosyal — kültürel kurslar, Mesleki ve Teknik-Bilgi Kursları ve Okuma-Yazma kursları açmaktadır.
İlçede. Trakya Üniversitesi’ne bağlı bir Meslek Yüksekokul vardır.

SAĞLIK HİZMETLERİ
Muratlı ilçesinde sağlık hizmetleri Köy Sağlık Evleri, Köy Sağlık Ocaklan ve Merkez Sağlık Ocakları bulunmaktadır.
Muratlı Sağlık Ocağı 1955 yılında 10 yataklı olarak kurulmuştur. Muratlı Merkez Sağlık Ocağı Tabibliği 1983 yılından beri kendi binasında hizmet vermektedir. Merkez 2 nolu Sağlık Ocağı da 1999 Şubat ayında açılmıştır. 50 yataklı Devlet Hastanesi 2005 yılında açılmış ve Muratlı halkının hizmetine sunulmuştur.
Arzulu, Kırkkepenekli, Yeşilsırt . Hanoğlu, İnanlı, Ballıhoca Aşağısevindikli, Balabanlı köylerinde sağlık evi mevcut olup. sadece Arzulu ve lnanlı Sağlık evinde ebe vardır.

ULAŞIM
İstanbul-Edirne demiryolu , Çerkezköy —Çorlu ve Muratlı istasyonlanndan geçer. Uzunluğu Muratlı llçesi sınırlarında 21 Km. dir. Ilçede bir istasyon şefliği bulunmaktadır. İstasyon 5 yoldan meydana gelmiştir. Istasyonun 1. Yolunda 300 m. Uzunluğunda 7 metre eninde yükleme ve boşaltma rampası vardır.
D.D.Y. Muratlı Tren İstasyonu: 1870 yılında Avusturya’lılar taratından inşa edilmiştir. 1937 yılına kadar, raransız demiryolu şirketi tarafından işletilmiştir. Aynı yıldan itibaren T.C.D.D işletmesine geçmiştir.
D-1 10 ve D-100 karayollarını birleştiren karayolunun ilçeden geçmesi yörenin yurtiçi ve yurtdışı ulaşımını kolaylaştırmaktadır.

EKONOMİK DURUM
Muratlı ilçesi, 407 km2lik coğrafi alanın büyük bir kısmı tarıma elverişli alanlardır. Tarım alanlarının verimi, Türkiye ortalamasının çok üstündedir. Tarım, çağdaş bilgi, beceri, araç. gereç ve girdilerle yapılmaktadır. İlçede yer altı su kaynaklarından Ergene nehrinden ve dört göletten (Hanoğlu, İnanlı. Kırkkepenekli. Müsellim ) sulu tarım yapılmaktadır. Ergene nehrinin kirlenmiş olması, sulamayı olumsuz yönde etkilemektedir.
İlçenin 327.000 dekar arazisi bulunmaktadır, Arazilerin tamamında başta buğday. ayiçeği olmak üzere her çeşit tarım ürünü yetiştirilmektedir.Sanayi ürünü olarak da şeker pancarı ekilmektedir. ilçe hayvancılık açısından da önemli bir potansiyele sahiptir.
İlçede hızlanan sanayileşme ve kentleşme, gerekli tedbirler alınmadığından verimli tarım alanlarının bir bölümünü tarım alanı dışına kaymasına yol açmıştır. Bu durum tarım açısından büyük bir kayıptır.
Tekirdağ ilinin önemli bir işletmesi” İnanlı Tarım İşletmesi"Muratlıya 3 km uzaklıkta olup 2005 yılında özelleştirme kapsamına alınmış ve özelleştirilerek özel bir şirkete kiralanmıştır. İnanlı Tarım İşletmesi ilçenin 3 km batısında 10.500 dekar arazi üzerinde kurulmuştur. İşletmede ağırlıklı olarak buğday ve ayçiçeği ekimi yapılır. Bu ürünlerin yanında silajlık mısır ve fiğ ekilmektedir. İşletmede 650 dekar sulu ziraat sahası mevcuttur. Ayrıca işletmede buğday ve fiğ tohumculuğu yapılmaktadır. İnanlı Tarım İşletmesi” İnanlı İnekhanesi” olarak 1930 yılında kurulmuştur. Bu taaliyet ve araştırmalar bugün de devam etmekte olup uzun yıllar işletmede küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılagelmektedir.
İşletmede tavukçuluk, bıldırcın, sülün. keklik ve tavşan yetiştiriciliği de yapılmaktadır.
Muratlı ilçesinin, İstanbul’a yakınlığı, Tekirdağ limanına yakın bulunması, D-l00 Karayoluna yakın olması ve Istanbul
- Edirne -. Avrupa demiryolunun Muratlı ilçesinden geçmesi sanayi kuruluşları için tercih edilen bir bölge olmuştur. Muratlı’da gıda sanayünde 5; Ambalaj. kağıt sanayiinde 2; tekstilde 3 ve diğer sektörlerde 3 olmak üzere 13 önemli sanayi kuruluşu vardır,
Fizibilitesi hazırlattırılan ve yatırım programına alınan Muraı’lı Organize Sanayii Bölgesi kurulma aşamasındodır. Muratlı Küçük Sanayi Sitesi: 1990 yılında yapımına başlanan sanayi sitesinde 130 işyeri, 15 satış dükkanı vardır. Site 70.000
m2’lik alanı kaplamaktadır
TURİZM
Muratlı Hıdrellez Şenlikleri: Halk inanışında ölümsüz sayılan Hızır ve İlyas kişiliklerinmn birbiriyle ilişkilendirilmesi, Hıdırellez kutlamalarının temelini oluşturur. Inanışa göre Hızır ve İlyas 6 Mayıs’ta biraraya gelirler,
Hıdırellez kutlamaları bir bahar bayramı niteliği taşımaktadır. Muratlı İnanlı mesire yerinde her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü Hıdırellez Şenlikleri” düzenlenmekte, çeşitli kültür ve sanat faaliyetleri yapılmaktadır.


0 yorum: